UK, USA

#EXTM3U
#EXTINF:-1,Sky Sports Main Event HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/14376.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Cricket HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/14377.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Action HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/14378.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Golf HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/14379.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports PL HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/14380.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Football HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23091.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports F1 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16917.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports News Hq HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/14388.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Arena HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/21635.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS MAIN EVENT HD LOCAL
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17359.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS MAIN EVENT HD LOCAL BACKUP
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17358.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS CRICKET HD LOCAL
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17357.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS CRICKET HD LOCAL BACKUP
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17356.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS ACTION HD LOCAL
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17355.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS ACTION HD LOCAL BACKUP
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17354.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS GOLF HD LOCAL
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17353.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS GOLF HD LOCAL BACKUP
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17352.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS PL HD LOCAL
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17351.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS PL HD LOCAL BACKUP
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17350.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS F1 HD LOCAL
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17349.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports News HQ
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13950.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Main Event
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13875.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Cricket
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13976.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Action
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13942.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Golf
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13981.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports PL
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13906.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports F1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13848.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Mix
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13718.ts
#EXTINF:-1,BT SPORTS 1 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/14391.ts
#EXTINF:-1,BT SPORTS 2 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17508.ts
#EXTINF:-1,BT SPORTS 3 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16934.ts
#EXTINF:-1,UK:BT Sport 1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13846.ts
#EXTINF:-1,UK:BT Sport 2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13809.ts
#EXTINF:-1,UK:BT Sport 3
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13877.ts
#EXTINF:-1,UK:Eurosport 2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13881.ts
#EXTINF:-1,Box Nation
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16943.ts
#EXTINF:-1,Eir Sport 1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16932.ts
#EXTINF:-1,EIR SPORTS 1 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16931.ts
#EXTINF:-1,EIR SPORTS 2 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16930.ts
#EXTINF:-1,EIR SPORTS 2 FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16929.ts
#EXTINF:-1,MUFC TV SD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16926.ts
#EXTINF:-1,MUTV FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16925.ts
#EXTINF:-1,PREMIER SPORTS FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16924.ts
#EXTINF:-1,Racing UK SD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16923.ts
#EXTINF:-1,UK:eir Sport 1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13985.ts
#EXTINF:-1,UK:eirSport 2 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13940.ts
#EXTINF:-1,Sky Movies Modern Greats
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13766.ts
#EXTINF:-1,Sky Movies SciFi & Horror
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13765.ts
#EXTINF:-1,Sky Movies Showcase
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13764.ts
#EXTINF:-1,Sky Action Local
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13817.ts
#EXTINF:-1,Sky Comedy Local
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13841.ts
#EXTINF:-1,Sky Premiere Local
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13920.ts
#EXTINF:-1,Sky Movies Family
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13642.ts
#EXTINF:-1,Sky Movies Action local
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13570.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Action HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17256.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Premiere HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17254.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Sci Fi Hor HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17253.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Select HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17252.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Thriller HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17251.ts
#EXTINF:-1,Discovery History
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17659.ts
#EXTINF:-1,Discovery Shed
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17657.ts
#EXTINF:-1,Discovery Science
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17668.ts
#EXTINF:-1,Discovery Turbo
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17669.ts
#EXTINF:-1,History Channel
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17679.ts
#EXTINF:-1,Investigation Discovery
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17678.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17662.ts
#EXTINF:-1,Crime Investigation
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17661.ts
#EXTINF:-1,Discovery
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17660.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17652.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17651.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19809.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19808.ts
#EXTINF:-1,National Geographic HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19807.ts
#EXTINF:-1,*BBC News HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/15365.ts
#EXTINF:-1,Movies 24
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13767.ts
#EXTINF:-1,Movies4men +1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13672.ts
#EXTINF:-1,UK:MTV +1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13652.ts
#EXTINF:-1,UK:Racing UK HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13737.ts
#EXTINF:-1,UK:Eurosport 2 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13769.ts
#EXTINF:-1,UK:FOX News
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13902.ts
#EXTINF:-1,Movies 4 Men
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13988.ts
#EXTINF:-1,UK:MTV
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13810.ts
#EXTINF:-1,UK:MTV BASE
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13973.ts
#EXTINF:-1,UK:MTV CLASSIC
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13978.ts
#EXTINF:-1,UK:MTV DANCE
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13901.ts
#EXTINF:-1,UK:MTV HITS
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13847.ts
#EXTINF:-1,UK:MTV ROCKS
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13980.ts
#EXTINF:-1,UK:Premier Sports HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13955.ts
#EXTINF:-1,UK:Racing UK
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13873.ts
#EXTINF:-1,UK:RT News Now
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13864.ts
#EXTINF:-1,UK:UTV
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13903.ts
#EXTINF:-1,UK:UTV HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13808.ts
#EXTINF:-1,UK:Eurosport 1 SD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13581.ts
#EXTINF:-1,UK:FOXNews
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13578.ts
#EXTINF:-1,UK:Premier Sports HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13582.ts
#EXTINF:-1,UK:CNBC News
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13587.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC News
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13850.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC News HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13849.ts
#EXTINF:-1,UK:At The Races SD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13736.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC 1 NI SD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13705.ts
#EXTINF:-1,UK:Arise News
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13597.ts
#EXTINF:-1,PL:TVP HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13614.ts
#EXTINF:-1,PL:TVP 1 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13613.ts
#EXTINF:-1,PL:TV4 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13612.ts
#EXTINF:-1,UK:CGTN News
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13589.ts
#EXTINF:-1,Racing UK HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/15122.ts
#EXTINF:-1,Sky Movies Modern Greats HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/15118.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Mix HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/15116.ts
#EXTINF:-1,Sky Action
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/15947.ts
#EXTINF:-1,Sky Comedy
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/15944.ts
#EXTINF:-1,Sky Crime Thriller
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/15943.ts
#EXTINF:-1,Sky Disney
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/15942.ts
#EXTINF:-1,Sky Family hd
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/15941.ts
#EXTINF:-1,Sky Premiere
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/15937.ts
#EXTINF:-1,Sky Select
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/15936.ts
#EXTINF:-1,BT SPORT 2HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16679.ts
#EXTINF:-1,BT SPORT 3HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16678.ts
#EXTINF:-1,Racing UK
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16694.ts
#EXTINF:-1,UK:CHANNEL 4 FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16690.ts
#EXTINF:-1,UK:CHANNEL 5 FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16689.ts
#EXTINF:-1,UK:ITV 1 FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16683.ts
#EXTINF:-1,UK:ITV 2 FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16682.ts
#EXTINF:-1,UK:ITV 3 FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16681.ts
#EXTINF:-1,UK:ITV 4 FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16680.ts
#EXTINF:-1,Eurosport 2 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16928.ts
#EXTINF:-1,RACING UK FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16922.ts
#EXTINF:-1,EirSport1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16911.ts
#EXTINF:-1,BT ESPN
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16910.ts
#EXTINF:-1,PK:24 News
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17181.ts
#EXTINF:-1,Sky Movie Modern Greats HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/15324.ts
#EXTINF:-1,BT Sport ESPN HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/15152.ts
#EXTINF:-1,Eir Sport 1 SD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/15145.ts
#EXTINF:-1,Eir Sport 2 SD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/15144.ts
#EXTINF:-1,LITH:BTV
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13633.ts
#EXTINF:-1,LITH:infotv
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13630.ts
#EXTINF:-1,LITH:Lietuvos:rytas
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13634.ts
#EXTINF:-1,LITH:LIUKS
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13632.ts
#EXTINF:-1,LITH:LNK
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13636.ts
#EXTINF:-1,LITH:LRT HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13637.ts
#EXTINF:-1,LITH:TV3
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13635.ts
#EXTINF:-1,LITH:TV6
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13631.ts
#EXTINF:-1,LITH:TV8
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13629.ts
#EXTINF:-1,PL:Animal Planet HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13606.ts
#EXTINF:-1,PL:CANAL plus HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13603.ts
#EXTINF:-1,PL:Cinemax HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13605.ts
#EXTINF:-1,PL:Eleven HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13604.ts
#EXTINF:-1,PL:Filmbox Extra HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13607.ts
#EXTINF:-1,PL:Polsat 2 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13608.ts
#EXTINF:-1,PL:Polsat Cafe HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13609.ts
#EXTINF:-1,PL:Polsat Film HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13610.ts
#EXTINF:-1,PL:Polsat Play HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/13611.ts
#EXTINF:-1,Sky Movies Modern Great HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17250.ts
#EXTINF:-1,The Buddhist TV Live Stream
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/15089.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS NEWS HQ HD LOCAL
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17348.ts
#EXTINF:-1,BBC News HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17615.ts
#EXTINF:-1,UK – BBC 1 FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17626.ts
#EXTINF:-1,UK – BBC 1 NORTHERN IRELAND FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17625.ts
#EXTINF:-1,UK – BBC 2 FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17624.ts
#EXTINF:-1,UK – BBC 3 FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17623.ts
#EXTINF:-1,UK – CHANNEL 4 FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17622.ts
#EXTINF:-1,UK – CHANNEL 5 FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17621.ts
#EXTINF:-1,UK – ITV 1 FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17619.ts
#EXTINF:-1,UK – ITV 2 FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17618.ts
#EXTINF:-1,UK – ITV 3 FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17617.ts
#EXTINF:-1,UK – ITV 4 FHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17616.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC 1 SD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17545.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC 4 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17548.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC One HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17547.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC One Lon
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17546.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC Two Eng
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17542.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC Two HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17541.ts
#EXTINF:-1,UK:CBS Action
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17536.ts
#EXTINF:-1,UK:CBS Drama
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17535.ts
#EXTINF:-1,UK:Channel 4
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17553.ts
#EXTINF:-1,UK:Channel 4 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17552.ts
#EXTINF:-1,UK:Channel 5
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17551.ts
#EXTINF:-1,UK:Channel 5 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17550.ts
#EXTINF:-1,UK:Drama
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17557.ts
#EXTINF:-1,UK:Eden
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17613.ts
#EXTINF:-1,UK:GOLD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17599.ts
#EXTINF:-1,UK:ITV
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17597.ts
#EXTINF:-1,UK:ITV 2 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17596.ts
#EXTINF:-1,UK:Itv HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17594.ts
#EXTINF:-1,UK:ITV2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17593.ts
#EXTINF:-1,UK:ITV3
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17592.ts
#EXTINF:-1,UK:ITV4
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17591.ts
#EXTINF:-1,UK:Pick
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17584.ts
#EXTINF:-1,UK:Pick 1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17611.ts
#EXTINF:-1,UK:Pick TV
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17610.ts
#EXTINF:-1,UK:S4C
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17582.ts
#EXTINF:-1,UK:S4C HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17581.ts
#EXTINF:-1,UK:Sky 1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17579.ts
#EXTINF:-1,UK:Sky 2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17578.ts
#EXTINF:-1,UK:Sky Arts
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17577.ts
#EXTINF:-1,UK:Sky Atlantic
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17576.ts
#EXTINF:-1,UK:Sky Living
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17575.ts
#EXTINF:-1,UK:Spike
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17574.ts
#EXTINF:-1,UK:Syfy
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17614.ts
#EXTINF:-1,UK:SyFy HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17608.ts
#EXTINF:-1,UK:TLC
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17570.ts
#EXTINF:-1,UK:TLC 1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17607.ts
#EXTINF:-1,UK:TLC 2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17606.ts
#EXTINF:-1,UK:tru TV 1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17605.ts
#EXTINF:-1,UK:Watch
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17563.ts
#EXTINF:-1,Baby TV
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17689.ts
#EXTINF:-1,Disney HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17703.ts
#EXTINF:-1,Cartoon Network
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17690.ts
#EXTINF:-1,CBBC
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17688.ts
#EXTINF:-1,Disney Chnl
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17691.ts
#EXTINF:-1,UK:Nick Jr
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17699.ts
#EXTINF:-1,Tiny Pop
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17694.ts
#EXTINF:-1,Disney Junior
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17687.ts
#EXTINF:-1,Disney XD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17686.ts
#EXTINF:-1,Nick Jr
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17685.ts
#EXTINF:-1,Nickelodeon
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17684.ts
#EXTINF:-1,Nicktoons
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/17683.ts
#EXTINF:-1,Aaj Tak
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19805.ts
#EXTINF:-1,ABP News
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19804.ts
#EXTINF:-1,And TV
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19803.ts
#EXTINF:-1,And TV HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19802.ts
#EXTINF:-1,B4U Aflam
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19800.ts
#EXTINF:-1,B4U Movies
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19799.ts
#EXTINF:-1,B4U Music
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19798.ts
#EXTINF:-1,B4U PLUS
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19797.ts
#EXTINF:-1,BritAsia
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19796.ts
#EXTINF:-1,Colors
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19795.ts
#EXTINF:-1,Life OK
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19793.ts
#EXTINF:-1,Rishtey
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19791.ts
#EXTINF:-1,Sab TV (SET)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19790.ts
#EXTINF:-1,SET Max
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19789.ts
#EXTINF:-1,Sony Entertainment (SET)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19788.ts
#EXTINF:-1,Star Gold
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19787.ts
#EXTINF:-1,Star Jalsha
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19786.ts
#EXTINF:-1,Star Plus
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19785.ts
#EXTINF:-1,Venus TV
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19784.ts
#EXTINF:-1,Zee Cinema
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19783.ts
#EXTINF:-1,Zee Punjabi
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19782.ts
#EXTINF:-1,Zee TV
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19781.ts
#EXTINF:-1,Zing
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19780.ts
#EXTINF:-1,Channel AKA
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19813.ts
#EXTINF:-1,Sky News
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19812.ts
#EXTINF:-1,Cnn News
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/19814.ts
#EXTINF:-1,Boomerang
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20100.ts
#EXTINF:-1,Heart TV UK
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20104.ts
#EXTINF:-1,MTV Base HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20115.ts
#EXTINF:-1,MTV Base UK
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20114.ts
#EXTINF:-1,MTV Classic
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20113.ts
#EXTINF:-1,MTV Dance
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20112.ts
#EXTINF:-1,MTV Dance HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20111.ts
#EXTINF:-1,Mtv HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20110.ts
#EXTINF:-1,MTV Hits HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20109.ts
#EXTINF:-1,MTV Hits!
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20108.ts
#EXTINF:-1,MTV Music UK
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20116.ts
#EXTINF:-1,MTV Rocks HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20107.ts
#EXTINF:-1,MTV Rocks UK
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20106.ts
#EXTINF:-1,STARZ
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20103.ts
#EXTINF:-1,UK : MTV CLASSIC
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20105.ts
#EXTINF:-1,UK : THE VAULT
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20101.ts
#EXTINF:-1,UK : VH1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20102.ts
#EXTINF:-1,VIP: BOXNATION 1080P
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20099.ts
#EXTINF:-1,VIP: BT SPORTS 1 HD 1080P
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20093.ts
#EXTINF:-1,VIP: BT SPORTS 2 HD 1080P
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20094.ts
#EXTINF:-1,VIP: BT SPORTS 3 HD 1080P
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20095.ts
#EXTINF:-1,VIP: BT SPORTS ESPN HD 1080P
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20096.ts
#EXTINF:-1,VIP: EUROSPORT 1 HD 1080P
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20097.ts
#EXTINF:-1,VIP: EUROSPORT 2 HD 1080P
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20098.ts
#EXTINF:-1,VIP: SKY SPORTS MAIN EVENT HD 1080P
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20085.ts
#EXTINF:-1,VIP: SKY SPORTS CRICKET HD 1080P
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20086.ts
#EXTINF:-1,VIP: SKY SPORTS ACTION HD 1080P
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20087.ts
#EXTINF:-1,VIP: SKY SPORTS GOLF HD 1080P
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20088.ts
#EXTINF:-1,VIP: SKY SPORTS PL HD 1080P
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20089.ts
#EXTINF:-1,VIP: SKY SPORTS F1 HD 1080P
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20090.ts
#EXTINF:-1,VIP: SKY SPORTS MIX HD 1080P
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20091.ts
#EXTINF:-1,VIP: SKY SPORTS NEWS HQ HD 1080P
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20092.ts
#EXTINF:-1,UK SPECIAL : SPIKE
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20176.ts
#EXTINF:-1,UK SPECIAL: Yesterday
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20175.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Comedy HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20140.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Discovery HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20139.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES ACTION & Adventure HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20138.ts
#EXTINF:-1,UK: Discovery Channel HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20173.ts
#EXTINF:-1,UK: Discovery HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20172.ts
#EXTINF:-1,UK: HBO Comedy HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20171.ts
#EXTINF:-1,UK: HITS HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20170.ts
#EXTINF:-1,UK: ID HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20169.ts
#EXTINF:-1,UK: Premiere Sport HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20167.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY ACTION HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20137.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY Atlantic HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20165.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Atlantic HD.
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20164.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Cinema Comedy
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20136.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Living
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20163.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Crime &Thriller HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20135.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Greats HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20133.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Modern Great HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20132.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES PREMIERE HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20131.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky One HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20162.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY SELECT HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20130.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sports News HQ.
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20161.ts
#EXTINF:-1,OSN:_Series_Mousalsalat_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20234.ts
#EXTINF:-1,OSN::DEMAND-1HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20233.ts
#EXTINF:-1,OSN::DEMAND-2HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20232.ts
#EXTINF:-1,OSN::DEMAND-3HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20231.ts
#EXTINF:-1,OSN::Movies-2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20230.ts
#EXTINF:-1,OSN::Movies-star-HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20229.ts
#EXTINF:-1,OSN::OFFICBOX2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20228.ts
#EXTINF:-1,OSN:Animal_Planet-HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20226.ts
#EXTINF:-1,OSN:BOX_OFFICE_1_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20225.ts
#EXTINF:-1,OSN:Cinema-1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20224.ts
#EXTINF:-1,OSN:Cricket HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20223.ts
#EXTINF:-1,OSN:DEMAND-EXTRA-1HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20222.ts
#EXTINF:-1,OSN:DEMAND-EXTRA-2HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20221.ts
#EXTINF:-1,OSN:Discovery_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20220.ts
#EXTINF:-1,OSN:Discovery_History
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20219.ts
#EXTINF:-1,OSN:Discovery_Science
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20218.ts
#EXTINF:-1,OSN:Disney_Channel
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20217.ts
#EXTINF:-1,OSN:Disney-xD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20216.ts
#EXTINF:-1,OSN:E!
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20215.ts
#EXTINF:-1,OSN:FIGHT-HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20214.ts
#EXTINF:-1,OSN:FineLivingHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20213.ts
#EXTINF:-1,OSN:First_Comedy-HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20212.ts
#EXTINF:-1,OSN:FirstHBOHD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20211.ts
#EXTINF:-1,OSN:Food Network
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20210.ts
#EXTINF:-1,OSN:Fox Family Movie HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20209.ts
#EXTINF:-1,OSN:Fox Movie HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20208.ts
#EXTINF:-1,OSN:Fox_Action_Movies-HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20207.ts
#EXTINF:-1,OSN:HISTORY-2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20206.ts
#EXTINF:-1,OSN:LIVE Movies Action 2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20205.ts
#EXTINF:-1,OSN:LIVE Movies HD 2h
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20204.ts
#EXTINF:-1,OSN:LIVE MOVIESThriller HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20203.ts
#EXTINF:-1,OSN:LIVE Discovery Family HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20202.ts
#EXTINF:-1,OSN:MBC_Bollywood-HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20201.ts
#EXTINF:-1,OSN:MBC_Variety-HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20200.ts
#EXTINF:-1,OSN:Movie Drama 2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20199.ts
#EXTINF:-1,OSN:MOVIE_BOX_OFFICE_2HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20198.ts
#EXTINF:-1,OSN:Movies _ActiOSN:2HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20197.ts
#EXTINF:-1,OSN:MOVIES HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20196.ts
#EXTINF:-1,OSN:MOVIES_BOX_OFFICE_1HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20195.ts
#EXTINF:-1,OSN:Movies_Comedy
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20194.ts
#EXTINF:-1,OSN:Movies_Festival
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20193.ts
#EXTINF:-1,OSN:Movies_First-HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20192.ts
#EXTINF:-1,OSN:Movies_First-HD-2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20191.ts
#EXTINF:-1,OSN:MOVIES_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20177.ts
#EXTINF:-1,OSN:Movies_Premiere-1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20190.ts
#EXTINF:-1,OSN:Movies_Premiere-2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20189.ts
#EXTINF:-1,OSN:MOVIESCOMEDY2HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20188.ts
#EXTINF:-1,OSN:NGC PEOPLE HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20187.ts
#EXTINF:-1,OSN:OFFICBOX3
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20227.ts
#EXTINF:-1,OSN:Outdoor
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20186.ts
#EXTINF:-1,OSN:PPV WWE HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20178.ts
#EXTINF:-1,OSN:RT HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20185.ts
#EXTINF:-1,OSN:Star_Gold
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20184.ts
#EXTINF:-1,OSN:Star_Movies-HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20183.ts
#EXTINF:-1,OSN:Star_World
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20182.ts
#EXTINF:-1,OSN:SyFy
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20181.ts
#EXTINF:-1,OSN:TLC
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20180.ts
#EXTINF:-1,OSN:VH1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20179.ts
#EXTINF:-1,3PM EPL: ARENA SPORT 1 CRO
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20332.ts
#EXTINF:-1,3PM EPL: ARENA SPORT 1 SRB
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20331.ts
#EXTINF:-1,3PM EPL: ARENA SPORT 2 CRO
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20330.ts
#EXTINF:-1,3PM EPL: ARENA SPORT 2 SRB
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20329.ts
#EXTINF:-1,3PM EPL: ARENA SPORT 3 CRO
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20328.ts
#EXTINF:-1,3PM EPL: ARENA SPORT 3 SRB
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20327.ts
#EXTINF:-1,3PM EPL: ARENA SPORT 4 CRO
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20326.ts
#EXTINF:-1,3PM EPL: ARENA SPORT 4 SRB
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20325.ts
#EXTINF:-1,3PM EPL: ARENA SPORT 5 CRO
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20324.ts
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20349.ts
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20348.ts
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 3
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20347.ts
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 4
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20346.ts
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 5
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20345.ts
#EXTINF:-1,FOX Sports 1 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20359.ts
#EXTINF:-1,FOX Sports 2 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20358.ts
#EXTINF:-1,NBA TV
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20357.ts
#EXTINF:-1,NBC Golf
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20356.ts
#EXTINF:-1,NBC XTRA 1 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20355.ts
#EXTINF:-1,NBC XTRA 2 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20354.ts
#EXTINF:-1,NBC XTRA 3 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20353.ts
#EXTINF:-1,NBC XTRA 4 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20352.ts
#EXTINF:-1,NBC XTRA 5 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20351.ts
#EXTINF:-1,TEN GOLF HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20344.ts
#EXTINF:-1,TSN 1 (USA)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20366.ts
#EXTINF:-1,TSN 1 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20343.ts
#EXTINF:-1,TSN 2 (USA)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20365.ts
#EXTINF:-1,TSN 2 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20342.ts
#EXTINF:-1,TSN 3 (USA)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20364.ts
#EXTINF:-1,TSN 3 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20341.ts
#EXTINF:-1,TSN 4 (USA)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20363.ts
#EXTINF:-1,TSN 4 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20340.ts
#EXTINF:-1,TSN 5 (USA)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20362.ts
#EXTINF:-1,TSN 5 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20339.ts
#EXTINF:-1,USA ESPN 2 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20361.ts
#EXTINF:-1,USA ESPN HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20360.ts
#EXTINF:-1,WIllow Cricket HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20350.ts
#EXTINF:-1,WIlow Cricket HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20338.ts
#EXTINF:-1,WWE HD (USA)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20337.ts
#EXTINF:-1,WWE Network
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/20336.ts
#EXTINF:-1,CELTIC TV (LIVE ON MATCHDAY)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/21056.ts
#EXTINF:-1,3E
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/21071.ts
#EXTINF:-1,RTE ONE
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/21070.ts
#EXTINF:-1,RTE TWO
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/21069.ts
#EXTINF:-1,TG4 IRELAND
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/21068.ts
#EXTINF:-1,TV3 IRELAND
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/21067.ts
#EXTINF:-1,UTV IRELAND
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/21066.ts
#EXTINF:-1,RTE JR
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/21072.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports News..
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/21073.ts
#EXTINF:-1,MAA ASHAPURA NEWS LIVE bhuj
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/16083.ts
#EXTINF:-1,CELTIC FC TV(matchtime)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22124.ts
#EXTINF:-1,USA: NBC EXTRA TIME 1 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22086.ts
#EXTINF:-1,USA: NBC EXTRA TIME 2 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22085.ts
#EXTINF:-1,USA: NBC EXTRA TIME 3 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22084.ts
#EXTINF:-1,USA: NBC EXTRA TIME 4 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22083.ts
#EXTINF:-1,USA: NBC EXTRA TIME 5 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22082.ts
#EXTINF:-1,USA: NBC EXTRA TIME 6 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22081.ts
#EXTINF:-1,USA: NBC EXTRA TIME 7 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22080.ts
#EXTINF:-1,CHELSEA TV
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22127.ts
#EXTINF:-1,LFC TV
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22126.ts
#EXTINF:-1,UFC (24-7)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22128.ts
#EXTINF:-1,RANGERS TV (LIVE ONLY ON MATCHDAY)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22749.ts
#EXTINF:-1,ABU_DHABI_SPORTS_1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22764.ts
#EXTINF:-1,ABU_DHABI_SPORTS_2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22763.ts
#EXTINF:-1,ABU_DHABI_SPORTS_3
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22762.ts
#EXTINF:-1,ABU_DHABI_SPORTS_4
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22761.ts
#EXTINF:-1,ABU_DHABI_SPORTS_5
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22760.ts
#EXTINF:-1,BEIN AMC MOVIES
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22843.ts
#EXTINF:-1,BEIN BABY TV
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22842.ts
#EXTINF:-1,BEIN BARAEEM
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22841.ts
#EXTINF:-1,BEIN BOOMERANG
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22802.ts
#EXTINF:-1,BEIN BOX OFFICE 1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22840.ts
#EXTINF:-1,BEIN BOX OFFICE 2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22839.ts
#EXTINF:-1,BEIN BOX OFFICE 3
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22838.ts
#EXTINF:-1,BEIN DMAX
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22837.ts
#EXTINF:-1,BEIN DREAM WORKS
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22836.ts
#EXTINF:-1,BEIN JUNIOR
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22835.ts
#EXTINF:-1,BEIN MOVIES 1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22834.ts
#EXTINF:-1,BEIN MOVIES 2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22833.ts
#EXTINF:-1,BEIN MOVIES 3
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22832.ts
#EXTINF:-1,BEIN MOVIES 4
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22831.ts
#EXTINF:-1,BEIN SERIES
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22830.ts
#EXTINF:-1,BOX OFFICE 2 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22799.ts
#EXTINF:-1,BOX OFFICE 3 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22798.ts
#EXTINF:-1,BOX OFFICE 3D
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22801.ts
#EXTINF:-1,BOX OFFICE 4 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22797.ts
#EXTINF:-1,BOX OFFICE HD 1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22800.ts
#EXTINF:-1,EPL 1 ( MATCH TIME )
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22779.ts
#EXTINF:-1,EPL 2 ( MATCH TIME )
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22778.ts
#EXTINF:-1,EPL 3 ( MATCH TIME )
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22777.ts
#EXTINF:-1,EPL 4 ( MATCH TIME )
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22776.ts
#EXTINF:-1,EPL 5 ( MATCH TIME )
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22775.ts
#EXTINF:-1,EPL 6 ( MATCH TIME )
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22774.ts
#EXTINF:-1,EPL 7 ( MATCH TIME )
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22773.ts
#EXTINF:-1,EPL 8 ( MATCH TIME )
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22772.ts
#EXTINF:-1,OSN: ABU DHABI SPORT1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22790.ts
#EXTINF:-1,OSN: ABU DHABI SPORT2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22789.ts
#EXTINF:-1,OSN: ABU DHABI SPORT4
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22788.ts
#EXTINF:-1,OSN: ALKASS_SPORT_1_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22787.ts
#EXTINF:-1,OSN: ALKASS_SPORT_2_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22786.ts
#EXTINF:-1,OSN: ALKASS_SPORT_4_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22785.ts
#EXTINF:-1,OSN: Fight
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22784.ts
#EXTINF:-1,OSN: FIGHT NETWORK
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22783.ts
#EXTINF:-1,OSN: MBC PRO SPORT 2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22782.ts
#EXTINF:-1,OSN: MBC PRO SPORT 3
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22781.ts
#EXTINF:-1,OSN: MBC PRO SPORT1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22780.ts
#EXTINF:-1,SEC NETWORK HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22756.ts
#EXTINF:-1,SETANTA_SPORTS
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22755.ts
#EXTINF:-1,SFR_SPORT_1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22754.ts
#EXTINF:-1,SFR_SPORT_2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22753.ts
#EXTINF:-1,SFR_SPORT_3
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22752.ts
#EXTINF:-1,SFR_SPORT_4
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22751.ts
#EXTINF:-1,SFR_SPORT_5
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22750.ts
#EXTINF:-1,SP:ABU DHABI SPORTS 1 (AR)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22796.ts
#EXTINF:-1,SP:ABU DHABI SPORTS 2 (AR)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22795.ts
#EXTINF:-1,SP:ABU DHABI SPORTS 3 (AR)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22794.ts
#EXTINF:-1,SP:ABU DHABI SPORTS 4 (AR)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22793.ts
#EXTINF:-1,SP:DIGI SPORT 3 (RO)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22792.ts
#EXTINF:-1,SP:DIGI SPORT 4 (RO)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22791.ts
#EXTINF:-1,SportTV 1 Full HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22771.ts
#EXTINF:-1,SportTV 2 Full HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22770.ts
#EXTINF:-1,SportTV 3 Full HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22769.ts
#EXTINF:-1,SportTV 4 Full HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22768.ts
#EXTINF:-1,SportTV 5 Full HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22767.ts
#EXTINF:-1,USA:AFN SPORTS
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22766.ts
#EXTINF:-1,USA:AFN SPORTS 2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/22765.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Absolute_00s
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23322.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Absolute_60s
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23318.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Absolute_70s
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23319.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Absolute_80s
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23320.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Absolute_90s
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23321.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Absolute_Classic_Rock
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23336.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Absolute_Radio
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23296.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Bang_Radio_103.6FM
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23287.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_BBC_1
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23333.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_BBC_1_Xtra
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23327.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_BBC_2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23332.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_BBC_3
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23331.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_BBC_4
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23330.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_BBC_5
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23329.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_BBC_6
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23328.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_BBC_Scotland
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23323.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_BBC_Wales
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23324.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_BBC_World_Service
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23291.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Bridge_106.3_FM_Wales
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23285.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Capital
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23317.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Capital_Xtra
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23288.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Classic_FM
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23289.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Cool
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23307.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Gold
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23302.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Heart
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23314.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Jazz_FM
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23290.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Kiss
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23313.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Kisstory
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23334.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_LBC
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23312.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Magic
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23311.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Manx_Radio
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23293.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Nation_Radio
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23301.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Planet_Rock
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23292.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Smooth
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23310.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Sunrise_Radio
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23286.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_TalkSport.
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23309.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_The_Arrow_All_Rock
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23295.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_The_Breeze_FM
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23294.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_The_Wave_96.4_FM_Wales
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23284.ts
#EXTINF:-1,.UK_=_Virgin
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/23308.ts
#EXTINF:-1,E4 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/27333.ts
#EXTINF:-1,Film 4
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/27334.ts
#EXTINF:-1,UK-Channel 44 AF
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/27370.ts
#EXTINF:-1,UK-GEO TEEZ
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/27371.ts
#EXTINF:-1,LOCAL ARY ZINDGI
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/27586.ts
#EXTINF:-1,LOCAL_IND_ARY ZINDAGI
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/27585.ts
#EXTINF:-1,LOCAL-AAJ NEWS
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/27551.ts
#EXTINF:-1,LOCAL-ARY DIGITAL
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/27550.ts
#EXTINF:-1,LOCAL-ARY MUSIK
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/27549.ts
#EXTINF:-1,LOCAL-EXPRSS ENT
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/27548.ts
#EXTINF:-1,LOCAL-GEO NEWS 2
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/27552.ts
#EXTINF:-1,LOCAL-PAK GEO NEWS UK
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/27588.ts
#EXTINF:-1,LOCAL-PAK-PTV HOME
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/27587.ts
#EXTINF:-1,LOCAL-UK A PLUS
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/27584.ts
#EXTINF:-1,LOCAL-UK DUNYA TV
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/27582.ts
#EXTINF:-1,LOCAL-UK GEO TV
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/27388.ts
#EXTINF:-1,LOCAL-UK SAMMA TV
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/27581.ts
#EXTINF:-1,UK-PTV PRIME
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/27583.ts
#EXTINF:-1,AR1:Bein Sports 1***
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29367.ts
#EXTINF:-1,AR1:Bein Sports 10***
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29366.ts
#EXTINF:-1,AR1:Bein Sports 12***
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29365.ts
#EXTINF:-1,AR1:Bein Sports 2***
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29364.ts
#EXTINF:-1,AR1:Bein Sports 3***
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29363.ts
#EXTINF:-1,AR1:Bein Sports 4***
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29362.ts
#EXTINF:-1,AR1:Bein Sports 5***
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29361.ts
#EXTINF:-1,AR1:Bein Sports 6***
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29360.ts
#EXTINF:-1,AR1:Bein Sports 7***
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29359.ts
#EXTINF:-1,AR1:Bein Sports 8***
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29358.ts
#EXTINF:-1,AR1:Bein Sports 9***
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29357.ts
#EXTINF:-1,BeIN Sports 10 AR
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29356.ts
#EXTINF:-1,BeIN Sports 11 AR
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29355.ts
#EXTINF:-1,Bein Sports 12
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29354.ts
#EXTINF:-1,BeIN Sports 2 AR
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29353.ts
#EXTINF:-1,BeIN Sports 3 AR
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29352.ts
#EXTINF:-1,BeIN Sports 4 AR
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29351.ts
#EXTINF:-1,BeIN Sports 5 AR
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29350.ts
#EXTINF:-1,BeIN Sports 6 AR
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29349.ts
#EXTINF:-1,BeIN Sports 7 AR
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29348.ts
#EXTINF:-1,BeIN Sports 8 AR
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29347.ts
#EXTINF:-1,BeIN Sports 9 AR
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29346.ts
#EXTINF:-1,CELTIC FC TV ( LIVE ON MATCHES )
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29345.ts
#EXTINF:-1,Fr: BeIN 1 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29344.ts
#EXTINF:-1,Fr: BeIN 2 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29343.ts
#EXTINF:-1,Fr: BeIN 3 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29342.ts
#EXTINF:-1,FR: Bein sport 1 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29341.ts
#EXTINF:-1,FR: Bein sport 2 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29340.ts
#EXTINF:-1,FR: bein sport 3 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29339.ts
#EXTINF:-1,FR: Bein Sport Max 10 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29338.ts
#EXTINF:-1,FR: BEIN SPORTS 01HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29337.ts
#EXTINF:-1,FR: BEIN SPORTS 02HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29336.ts
#EXTINF:-1,FR: BEIN SPORTS 3HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29335.ts
#EXTINF:-1,FR: Bein Sports max 4 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29334.ts
#EXTINF:-1,FR: Bein Sports max 6 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29333.ts
#EXTINF:-1,FR: Bein Sports max 7 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29332.ts
#EXTINF:-1,FR: Bein Sports max 8 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29331.ts
#EXTINF:-1,FR: Bein Sports max 9 HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29330.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_MAX_3_HD_(MATCH_TIME)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29327.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_1_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29326.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_SPORTS_10_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29325.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_SPORTS_11_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29324.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_SPORTS_12_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29323.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_2_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29322.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_3_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29321.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_SPORTS_4_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29320.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_SPORTS_5_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29319.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_SPORTS_6_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29318.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_SPORTS_7_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29317.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_SPORTS_8_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29316.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_SPORTS_9_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29315.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_ES_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29314.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_LIGA_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29313.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_Max_10_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29312.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_max_4_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29311.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_max_5_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29310.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_max_6_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29309.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_max_7_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29308.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_max_8_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29307.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_max_9_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29306.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_SPORTS_News_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29305.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_USA_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29304.ts
#EXTINF:-1,UK123:beINSPORT_1_HD.
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29303.ts
#EXTINF:-1,UK123:beINSPORT_2_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29302.ts
#EXTINF:-1,UK123:beINSPORT_3_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29301.ts
#EXTINF:-1,UK123:beINSPORT_4_HD
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29300.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_MAX_1_HD_(MATCH_TIME)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29329.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_MAX_2_HD_(MATCH_TIME)
http://iptv.myeasytv.xyz:8000/live/shane/shane/29328.ts

Tagged with 

Leave a Reply