UK IPTV

#EXTM3U
#EXTINF:-1,BBC ONE NE&C
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1905543641
#EXTINF:-1,BBC TWO
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1444874549
#EXTINF:-1,ITV
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1536669894
#EXTINF:-1,Channel 4
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/642231343
#EXTINF:-1,Channel 5
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/144312990
#EXTINF:-1,ITV2
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/22281553
#EXTINF:-1,BBC FOUR
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/977043112
#EXTINF:-1,ITV3
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/462828772
#EXTINF:-1,Pick
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/776529880
#EXTINF:-1,Dave
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/959713812
#EXTINF:-1,Channel 4+1
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1577180949
#EXTINF:-1,More 4
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1054551030
#EXTINF:-1,Film4
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1530006717
#EXTINF:-1,QVC
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/707404488
#EXTINF:-1,Really
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1580371462
#EXTINF:-1,4Music
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/555005208
#EXTINF:-1,Yesterday
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/2093250700
#EXTINF:-1,Drama
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1064020744
#EXTINF:-1,5 USA
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/675176846
#EXTINF:-1,Ideal World
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1196950276
#EXTINF:-1,Create & Craft
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/172509384
#EXTINF:-1,ITV4
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1361281761
#EXTINF:-1,Home
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1827294478
#EXTINF:-1,ITVBe
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1437121514
#EXTINF:-1,ITV2 +1
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1833479024
#EXTINF:-1,E4
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/772878935
#EXTINF:-1,E4+1
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1461998775
#EXTINF:-1,5STAR
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1103369751
#EXTINF:-1,5Spike
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1091987086
#EXTINF:-1,Sony Movie Ch
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1270974681
#EXTINF:-1,ITV +1
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/427807067
#EXTINF:-1,ITV3+1
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/462414685
#EXTINF:-1,QVC Beauty
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/726830863
#EXTINF:-1,QVC Style
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/576095069
#EXTINF:-1,QUEST
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/75598756
#EXTINF:-1,Quest Red
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/637994424
#EXTINF:-1,CBS Action
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1427947
#EXTINF:-1,Food Network
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1429876595
#EXTINF:-1,Travel Channel
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/629045775
#EXTINF:-1,Gems TV
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/155366521
#EXTINF:-1,Channel 5+1
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1450442680
#EXTINF:-1,Challenge
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1673061337
#EXTINF:-1,4seven
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1234260374
#EXTINF:-1,movies4men
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/558578070
#EXTINF:-1,TJC
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1993787315
#EXTINF:-1,5SELECT
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/15328766
#EXTINF:-1,ITVBe+1
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1987352095
#EXTINF:-1,ITV4+1
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/283678080
#EXTINF:-1,Sony Crime Channel
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/360752363
#EXTINF:-1,True Entertainment
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1005393786
#EXTINF:-1,True Movies
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1244064867
#EXTINF:-1,Blaze
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/2128842996
#EXTINF:-1,The Store
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/995175948
#EXTINF:-1,TBN UK
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1884090250
#EXTINF:-1,CBS Reality
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/103691651
#EXTINF:-1,Horror Channel
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/565324342
#EXTINF:-1,CBS Drama
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1261758766
#EXTINF:-1,YourTV
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/776723389
#EXTINF:-1,Jewellery Maker
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1059545433
#EXTINF:-1,TCC
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1140535956
#EXTINF:-1,Sewing Quarter
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/2047692001
#EXTINF:-1,Dave ja vu
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1498335409
#EXTINF:-1,Blaze+1
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1289923015
#EXTINF:-1,TalkingPictures TV
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/906679473
#EXTINF:-1,QUEST+1
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/253555072
#EXTINF:-1,Hochanda
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/688907706
#EXTINF:-1,CBBC
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/873992726
#EXTINF:-1,CBeebies
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1414659870
#EXTINF:-1,CITV
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/2090510880
#EXTINF:-1,POP
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/609424257
#EXTINF:-1,BBC NEWS
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/415661884
#EXTINF:-1,BBC Parliament
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1999779560
#EXTINF:-1,Sky News
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/802601114
#EXTINF:-1,RT
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1143708018
#EXTINF:-1,BBC Red Button
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/2001913816
#EXTINF:-1,BBC RB 1
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/631341348
#EXTINF:-1,BBC Radio 1
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1211020937
#EXTINF:-1,BBC R1X
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1116069951
#EXTINF:-1,BBC Radio 2
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/503159440
#EXTINF:-1,BBC Radio 3
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1391235879
#EXTINF:-1,BBC Radio 4
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/45924528
#EXTINF:-1,BBC R5L
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/876740131
#EXTINF:-1,BBC R5SX
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/199484007
#EXTINF:-1,BBC 6 Music
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1882607567
#EXTINF:-1,BBC Radio 4 Ex
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1208979730
#EXTINF:-1,BBC Asian Net.
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1019946217
#EXTINF:-1,BBC World Sv.
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/2036355998
#EXTINF:-1,The Hits Radio
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/773644184
#EXTINF:-1,KISS FRESH
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/560853261
#EXTINF:-1,KISS
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/2043485831
#EXTINF:-1,KISSTORY
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1417449396
#EXTINF:-1,Magic
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1006605798
#EXTINF:-1,heat
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/2020135744
#EXTINF:-1,Kerrang!
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/566778801
#EXTINF:-1,Smooth Radio
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1628907661
#EXTINF:-1,BBC Newcastle
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/570665678
#EXTINF:-1,BBC York
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/769470483
#EXTINF:-1,BBC Cumbria
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/287659204
#EXTINF:-1,BBC Tees
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1659282552
#EXTINF:-1,talkSPORT
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/2057126286
#EXTINF:-1,Capital
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/133828673
#EXTINF:-1,Premier Radio
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1552636727
#EXTINF:-1,Absolute Radio
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/270114923
#EXTINF:-1,Heart
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1520540717
#EXTINF:-1,RNIB Connect
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/226759801
#EXTINF:-1,Classic FM
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/521525573
#EXTINF:-1,LBC
http://109.148.49.14:9981/stream/channelid/1216388755

Tagged with 

Leave a Reply