UK IPTV

#EXTM3U
#EXTINF:-1,YESTERDAY
http://94.130.34.125:81/yesterday/mpegts
#EXTINF:-1,WATCH
http://94.130.34.125:81/watch/mpegts
#EXTINF:-1,v MOTOR
http://94.130.34.125:81/vMotor/mpegts
#EXTINF:-1,v 4
http://94.130.34.125:81/v4/mpegts
#EXTINF:-1,TCM
http://94.130.34.125:81/TCM/mpegts
#EXTINF:-1,SYFY
http://94.130.34.125:81/syfy/mpegts
#EXTINF:-1,SKY NEWS
http://94.130.34.125:81/skynews/mpegts
#EXTINF:-1,RTE 2
http://94.130.34.125:81/rte2/mpegts
#EXTINF:-1,NICK JR
http://94.130.34.125:81/nickjr/mpegts
#EXTINF:-1,MTV
http://94.130.34.125:81/mtv/mpegts
#EXTINF:-1,MBC ACTION
http://94.130.34.125:81/MBCACTION/mpegts
#EXTINF:-1,MBC 2
http://94.130.34.125:81/MBC2/mpegts
#EXTINF:-1,KANAL 4
http://94.130.34.125:81/Kanal4/mpegts
#EXTINF:-1,KANAL 5
http://94.130.34.125:81/Kanal5/mpegts
#EXTINF:-1,KANAL 9
http://94.130.34.125:81/Kanal9/mpegts
#EXTINF:-1,ITV 4
http://94.130.34.125:81/ITV4/mpegts
#EXTINF:-1,ITV 3
http://94.130.34.125:81/ITV3/mpegts
#EXTINF:-1,ITV 2
http://94.130.34.125:81/ITV2/mpegts
#EXTINF:-1,ITV 1
http://94.130.34.125:81/ITV1/mpegts
#EXTINF:-1,ID
http://94.130.34.125:81/ID/mpegts
#EXTINF:-1,HISTORY
http://94.130.34.125:81/history/mpegts
#EXTINF:-1,GOOD FOOD
http://94.130.34.125:81/goodfood/mpegts
#EXTINF:-1,GOLD
http://94.130.34.125:81/gold/mpegts
#EXTINF:-1,FOX
http://94.130.34.125:81/fox/mpegts
#EXTINF:-1,FOOD NETWORK
http://94.130.34.125:81/foodnetwork/mpegts
#EXTINF:-1,FILM 4
http://94.130.34.125:81/FILM4/mpegts
#EXTINF:-1,E 4
http://94.130.34.125:81/E4/mpegts
#EXTINF:-1,DRAMA
http://94.130.34.125:81/drama/mpegts
#EXTINF:-1,DR 1
http://94.130.34.125:81/DR1/mpegts
#EXTINF:-1,DR 2
http://94.130.34.125:81/DR2/mpegts
#EXTINF:-1,DK 4
http://94.130.34.125:81/DK4/mpegts
#EXTINF:-1,DISNEY XD
http://94.130.34.125:81/disneyxd/mpegts
#EXTINF:-1,DISNEY CHANNEL
http://94.130.34.125:81/DisneyChannel/mpegts
#EXTINF:-1,DISCOVERY
http://94.130.34.125:81/Discovery/mpegts
#EXTINF:-1,DAVE
http://94.130.34.125:81/dave/mpegts
#EXTINF:-1,CITV
http://94.130.34.125:81/CITV/mpegts
#EXTINF:-1,CBS REALITY
http://94.130.34.125:81/cbsreality/mpegts
#EXTINF:-1,CBS DRAMA
http://94.130.34.125:81/cbsdrama/mpegts
#EXTINF:-1,CBS ACTION
http://94.130.34.125:81/cbsaction/mpegts
#EXTINF:-1,CBBC
http://94.130.34.125:81/CBBC/mpegts
#EXTINF:-1,BLOOMBERG
http://94.130.34.125:81/Bloomberg/mpegts
#EXTINF:-1,BBC NEWS
http://94.130.34.125:81/bbcnews/mpegts
#EXTINF:-1,BBC 1
http://94.130.34.125:81/BBC1/mpegts
#EXTINF:-1,BBC 2
http://94.130.34.125:81/BBC2/mpegts
#EXTINF:-1,BBC 4
http://94.130.34.125:81/BBC4/mpegts
#EXTINF:-1,AL JAZEERA
http://94.130.34.125:81/aljazeera/mpegts
#EXTINF:-1,ALIBI
http://94.130.34.125:81/alibi/mpegts
#EXTINF:-1,6 EREN
http://94.130.34.125:81/6Eren/mpegts
#EXTINF:-1,5 USA
http://94.130.34.125:81/5usa/mpegts
#EXTINF:-1,5 STAR
http://94.130.34.125:81/5star/mpegts
#EXTINF:-1,H2
http://94.130.34.125:81/h2/mpegts

Tagged with 

Leave a Reply