UK, FR

#EXTM3U
#EXTINF:0,UK | SkySportF1Uk
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1073.ts
#EXTINF:0,UK | PremierSport
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1074.ts
#EXTINF:0,UK | SetantaSport
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1075.ts
#EXTINF:0,UK | Setanta
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1076.ts
#EXTINF:0,UK | BTSportESPN
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1077.ts
#EXTINF:0,UK | BTSport2
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1078.ts
#EXTINF:0,UK | BTSport1
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1079.ts
#EXTINF:0,UK | BTSportEurope
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1085.ts
#EXTINF:0,UK | SkysportNews
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1086.ts
#EXTINF:0,UK | SkySportNewsUk
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1087.ts
#EXTINF:0,UK | SkysportF1
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1088.ts
#EXTINF:0,UK | SkySport5 UK
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1089.ts
#EXTINF:0,UK | SkySport4 UK
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1090.ts
#EXTINF:0,UK | SkySport3 UK
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1091.ts
#EXTINF:0,UK | SkySport2 UK
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1092.ts
#EXTINF:0,UK | SkySport1 UK
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1093.ts
#EXTINF:0,UK | EUROSPORT2
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1094.ts
#EXTINF:0,UK | EUROSPORT1
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1095.ts
#EXTINF:0,UK | MotorsTV
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1097.ts
#EXTINF:0,UK | CNBC
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1098.ts
#EXTINF:0,UK | CNN
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1099.ts
#EXTINF:0,UK | Dmax.
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1100.ts
#EXTINF:0,UK | Yesterday
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1102.ts
#EXTINF:0,UK | RTE One
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1104.ts
#EXTINF:0,UK | Rte Two
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1103.ts
#EXTINF:0,UK | Sky Movies Premiere HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1105.ts
#EXTINF:0,UK | Sky Movies Scifi / Horror HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1106.ts
#EXTINF:0,UK | Sky Movies Family HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1107.ts
#EXTINF:0,UK | Sky Movies Action
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1108.ts
#EXTINF:0,UK | Sky Movies Comedy
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1109.ts
#EXTINF:0,UK | SkyMTV Hits
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1110.ts
#EXTINF:0,UK | Movies 4Men
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1111.ts
#EXTINF:0,UK | More4+1
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1112.ts
#EXTINF:0,UK | SkyOne HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1113.ts
#EXTINF:0,UK | SkTrueMovies 2 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1114.ts
#EXTINF:0,UK | True Movies1 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1115.ts
#EXTINF:0,UK | Racing
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1116.ts
#EXTINF:0,UK | Watch Ireland
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1117.ts
#EXTINF:0,UK | FOX News
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1118.ts
#EXTINF:0,UK | BBC News
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1119.ts
#EXTINF:0,UK | 5USA
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1120.ts
#EXTINF:0,UK | SkyMoviesDrama HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1121.ts
#EXTINF:0,UK | SkyMoviesSelect HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1122.ts
#EXTINF:0,UK | SkyMoviesThriller
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1123.ts
#EXTINF:0,UK | NationalGeographic
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1124.ts
#EXTINF:0,UK | Discovery Investigation HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1125.ts
#EXTINF:0,UK | Discovery Turbo HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1126.ts
#EXTINF:0,UK | Discovery Science HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1127.ts
#EXTINF:0,UK | DiscoveryShed
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1128.ts
#EXTINF:0,UK | DiscoveryHistory
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1129.ts
#EXTINF:0,UK | DiscoveryChannelHD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1130.ts
#EXTINF:0,UK | DisneyChannel
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1131.ts
#EXTINF:0,UK | DisneyJunior
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1132.ts
#EXTINF:0,UK | ComedyCentral
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1133.ts
#EXTINF:0,UK | Channel5
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1134.ts
#EXTINF:0,UK | Channel4
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1135.ts
#EXTINF:0,UK | CBSAction
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1136.ts
#EXTINF:0,UK | CBSDrama
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1137.ts
#EXTINF:0,UK | CBSReality
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1138.ts
#EXTINF:0,UK | BBC4
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1139.ts
#EXTINF:0,UK | BBC3
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1140.ts
#EXTINF:0,UK | BBC2
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1141.ts
#EXTINF:0,UK | BBC1
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1142.ts
#EXTINF:0,UK | ITV4
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1143.ts
#EXTINF:0,UK | ITV3
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1144.ts
#EXTINF:0,UK | ITV2
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1145.ts
#EXTINF:0,UK | ITV1
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1146.ts
#EXTINF:0,***** NL NETHERLANDS *****
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/763.ts
#EXTINF:0,NL | FOX LIFE
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/781.ts
#EXTINF:0,NL | HBO 2
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/784.ts
#EXTINF:0,NL | HBO 3
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/783.ts
#EXTINF:0,NL | BOOMERANG
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/772.ts
#EXTINF:0,NL | FILM 1 SPOTLIGHT
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/776.ts
#EXTINF:0,NL | FILM 1 SUNDANCE
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/778.ts
#EXTINF:0,NL | FILM 1 ACTION
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/779.ts
#EXTINF:0,NL | CARTOON NETWORK
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/773.ts
#EXTINF:0,NL | COMEDY CENTRAL NEDERLAND
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/775.ts
#EXTINF:0,NL | DISNEY CHANNEL NEDERLAND
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/774.ts
#EXTINF:0,NL | EDGE SPORT
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/764.ts
#EXTINF:0,NL | EXTREME SPORTS
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/765.ts
#EXTINF:0,NL | FILM 1 COMEDY KIDS
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/777.ts
#EXTINF:0,NL | FILM 1 PREMIER HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/780.ts
#EXTINF:0,NL | FOX CHANNEL
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/782.ts
#EXTINF:0,NL | FOX SPORT 1 EREDIVISIE HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/771.ts
#EXTINF:0,NL | FOX SPORTS 2 INTERNATIONAL
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/770.ts
#EXTINF:0,NL | FOX SPORTS 3 EREDIVISIE
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/769.ts
#EXTINF:0,NL | FOX SPORTS 4 INTERNATIONAL
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/768.ts
#EXTINF:0,NL | FOX SPORTS 5 EREDIVISIE HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/767.ts
#EXTINF:0,NL | FOX SPORTS 6 INTERNATIONAL
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/766.ts
#EXTINF:0,NL | ZIGGO SPORT VOETBAL
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2814.ts
#EXTINF:0,NL | ZIGGO SPORT SELECT HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/737.ts
#EXTINF:0,NL | ZIGGO SPORT RACING
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/734.ts
#EXTINF:0,NL | ZIGGO SPORT GOLF
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/733.ts
#EXTINF:0,NL | ZIGGO SPORT EXTRA 2
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/735.ts
#EXTINF:0,NL | ZIGGO SPORT EXTRA 1
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/736.ts
#EXTINF:0,NL | HBO HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/785.ts
#EXTINF:0,NL | MOTORS TV
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1852.ts
#EXTINF:0,NL | NET 5 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/792.ts
#EXTINF:0,NL | NPO 1 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/795.ts
#EXTINF:0,NL | NPO 2 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/794.ts
#EXTINF:0,NL | NPO 3 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/793.ts
#EXTINF:0,NL | RTL 4 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/791.ts
#EXTINF:0,NL | RTL 5 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/790.ts
#EXTINF:0,NL | RTL 7 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/789.ts
#EXTINF:0,NL | RTL 8 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/788.ts
#EXTINF:0,NL | SBS 6 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/787.ts
#EXTINF:0,NL | SBS 9
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/786.ts
#EXTINF:0,NL | SPORT 1 RACING
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/1851.ts
#EXTINF:0,***** FR FRANCE *****
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/796.ts
#EXTINF:0,FR | A LA CARTE 10
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/889.ts
#EXTINF:0,FR | CINE CLASSIC
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/879.ts
#EXTINF:0,FR | Cine Polar
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/878.ts
#EXTINF:0,FR | TF1 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/882.ts
#EXTINF:0,FR | A LA CARTE 9
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/890.ts
#EXTINF:0,FR | OCS MAX HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/888.ts
#EXTINF:0,FR | A LA CARTE 7
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/892.ts
#EXTINF:0,FR | InfoSport+
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/857.ts
#EXTINF:0,FR | M6 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/858.ts
#EXTINF:0,FR | SERIE CLUB HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/859.ts
#EXTINF:0,FR | CANAL J HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/868.ts
#EXTINF:0,FR | FRANCE O HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/903.ts
#EXTINF:0,FR | FRANCE 2 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/902.ts
#EXTINF:0,FR | FRANCE 3 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/901.ts
#EXTINF:0,FR | FRANCE 4 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/900.ts
#EXTINF:0,FR | FRANCE 5
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/899.ts
#EXTINF:0,FR | A LA CARTE 1
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/898.ts
#EXTINF:0,FR | A LA CARTE 2
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/897.ts
#EXTINF:0,FR | TMC
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/860.ts
#EXTINF:0,FR | CINE FRISSON HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/873.ts
#EXTINF:0,FR | D17 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/880.ts
#EXTINF:0,FR | A LA CARTE 3
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/896.ts
#EXTINF:0,FR | A LA CARTE 4
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/895.ts
#EXTINF:0,FR | A LA CARTE 5
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/894.ts
#EXTINF:0,FR | CINE+ FAMILY HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/874.ts
#EXTINF:0,FR | NRJ 12 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/866.ts
#EXTINF:0,FR | Voyage
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/867.ts
#EXTINF:0,FR | Foot+ 24 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/861.ts
#EXTINF:0,FR | NT 1
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/863.ts
#EXTINF:0,FR | DISCOVERY SCIENCE HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/884.ts
#EXTINF:0,FR | CINE FX
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/876.ts
#EXTINF:0,FR | ANIMAUX HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/862.ts
#EXTINF:0,FR | DISNEY JUNIOR
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/885.ts
#EXTINF:0,FR | CINE+ PREMIER HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/877.ts
#EXTINF:0,FR | RTL9
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/881.ts
#EXTINF:0,FR | ARTE HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/872.ts
#EXTINF:0,FR | CHERIE 25 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/871.ts
#EXTINF:0,FR | OCS City
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/887.ts
#EXTINF:0,FR | OCS CHOC HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/886.ts
#EXTINF:0,FR | CINE+ Emotion HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/875.ts
#EXTINF:0,FR | A LA CARTE 8
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/891.ts
#EXTINF:0,FR | Cartoon NetWork
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/865.ts
#EXTINF:0,FR | Teva HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/855.ts
#EXTINF:0,FR | AB1 HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/856.ts
#EXTINF:0,FR | Discovery HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/854.ts
#EXTINF:0,FR | L’EQUIPE 21
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/883.ts
#EXTINF:0,FR | A LA CARTE 6
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/893.ts
#EXTINF:0,FR | HD1
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/835.ts
#EXTINF:0,FR | WEO
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2523.ts
#EXTINF:0,FR | W9
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2500.ts
#EXTINF:0,FR | USHUAIA HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2519.ts
#EXTINF:0,FR | TV BREITZ
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2521.ts
#EXTINF:0,FR | TELETOON HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2515.ts
#EXTINF:0,FR | SYFY HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2537.ts
#EXTINF:0,FR | RMC DECOUVERTE
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2527.ts
#EXTINF:0,FR | PLANETE HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2526.ts
#EXTINF:0,FR | PLANETE CI HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2525.ts
#EXTINF:0,FR | PIWI
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2518.ts
#EXTINF:0,FR | NAT GEO WILD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2524.ts
#EXTINF:0,FR | MANGAS
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2508.ts
#EXTINF:0,FR | M6 MUSIC
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2502.ts
#EXTINF:0,FR | I TELE
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2528.ts
#EXTINF:0,FR | GULLI HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2511.ts
#EXTINF:0,FR | GONG
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2514.ts
#EXTINF:0,FR | FRANCE 24
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2529.ts
#EXTINF:0,FR | EQUIDIA LIVE HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2532.ts
#EXTINF:0,FR | DISNEY XD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2513.ts
#EXTINF:0,FR | DISNEY Channel
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2509.ts
#EXTINF:0,FR | D8
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2501.ts
#EXTINF:0,FR | CHASSE ET PECHE
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2504.ts
#EXTINF:0,FR | CANAL SPORT HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2539.ts
#EXTINF:0,FR | CANAL PLAY 4
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2550.ts
#EXTINF:0,FR | CANAL PLAY 3
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2549.ts
#EXTINF:0,FR | CANAL PLAY 2
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2548.ts
#EXTINF:0,FR | CANAL PLAY 1
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2547.ts
#EXTINF:0,FR | CANAL HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2540.ts
#EXTINF:0,FR | CANAL DECALE HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2538.ts
#EXTINF:0,FR | BFM TV
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2530.ts
#EXTINF:0,FR | ACTION
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2536.ts
#EXTINF:0,FR | AB3
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2544.ts
#EXTINF:0,FR | AB MOTEURS HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2533.ts
#EXTINF:0,FR | 6TER HD
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2546.ts
#EXTINF:0,FR | 13 EME RUE
http://193.70.116.156:8080/live/turboiptv/8thxA912a0/2543.ts

Leave a Reply