NILE IPTV CHANNELS. ARAB

#EXTINF:-1,Rotana Masriya
http://38.99.146.42:7777/RotanaMasriya.m3u8
#EXTINF:-1,Rotana Khalijiah
http://38.99.146.42:7777/RotanaKhalijiah.m3u8
#EXTINF:-1,Rotana Cinema
http://38.99.146.42:7777/RotanaCinema.m3u8
#EXTINF:-1,Fox Movies
http://38.99.146.42:7777/FoxMovies.m3u8
#EXTINF:-1,OscarDrama
http://38.99.146.42:7777/OscarDrama.m3u8
#EXTINF:-1,Al Hayat Cinema
http://38.99.146.42:7777/AlHayatCinema.m3u8
#EXTINF:-1,OTV
http://38.99.146.42:7777/OTV.m3u8
#EXTINF:-1,Cairo Drama
http://38.99.146.42:7777/CairoDrama.m3u8
#EXTINF:-1,Nile Comedy
http://38.99.146.42:7777/NileComedy.m3u8
#EXTINF:-1,Nile Drama
http://38.99.146.42:7777/NileDrama.m3u8
#EXTINF:-1,Nile Cinema
http://38.99.146.42:7777/NileCinema.m3u8
#EXTINF:-1,Hannibal
http://38.99.146.42:7777/Hannibal.m3u8
#EXTINF:-1,ONTV
http://38.99.146.42:7777/ONTV.m3u8
#EXTINF:-1,Al Ahly TV
http://38.99.146.42:7777/AlAhlyTV.m3u8
#EXTINF:-1,Panorama Drama 2
http://38.99.146.42:7777/PanoramaDrama2.m3u8
#EXTINF:-1,Nile Family
http://38.99.146.42:7777/NileFamily.m3u8
#EXTINF:-1,Nile News
http://38.99.146.42:7777/NileNews.m3u8
#EXTINF:-1,Nile Sport
http://38.99.146.42:7777/NileSport.m3u8