Chinese IPTV

#EXTM3U
#EXTINF:-1,CCTV-4
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225521/index.m3u8
#EXTINF:-1,CCTV-7
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225832/index.m3u8
#EXTINF:-1,CCTV-11
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225983/index.m3u8
#EXTINF:-1,ShengZhenWeiShi
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225501/index.m3u8
#EXTINF:-1,JiangSuWeiShi
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225989/index.m3u8
#EXTINF:-1,DianYing
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225770/index.m3u8
#EXTINF:-1,ShanDongWeiShi
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225775/index.m3u8
#EXTINF:-1,LiaoNingWeiShi
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225782/index.m3u8
#EXTINF:-1,BeiJingWeiShi
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225988/index.m3u8
#EXTINF:-1,DongFangWeiShi
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225798/index.m3u8
#EXTINF:-1,GuangDongWeiShi
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225985/index.m3u8
#EXTINF:-1,AnHuiWeiShi
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225809/index.m3u8
#EXTINF:-1,GuangXiWeiShi
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225811/index.m3u8
#EXTINF:-1,GuangXiWeiShi
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226002/index.m3u8
#EXTINF:-1,JiaoYuQingNian
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225872/index.m3u8
#EXTINF:-1,ShengHuo
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225873/index.m3u8
#EXTINF:-1,DongMan
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225996/index.m3u8
#EXTINF:-1,YouXiFengYun
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226003/index.m3u8
#EXTINF:-1,KaKuShaoEr
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226010/index.m3u8
#EXTINF:-1,JingYingKaTong
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226012/index.m3u8
#EXTINF:-1,BST TiYu1
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226030/index.m3u8
#EXTINF:-1,BST TiYu2
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226035/index.m3u8
#EXTINF:-1,Knews24
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226041/index.m3u8
#EXTINF:-1,超级体育1-高清
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226019/index.m3u8
#EXTINF:-1,超级体育2-高清
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226020/index.m3u8
#EXTINF:-1,超级体育3-高清
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226023/index.m3u8
#EXTINF:-1,超级体育4-高清
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226024/index.m3u8
#EXTINF:-1,超级体育5-高清
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226027/index.m3u8
#EXTINF:-1,超级体育7-高清
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226031/index.m3u8
#EXTINF:-1,超级体育9-高清
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226040/index.m3u8
#EXTINF:-1,超级体育10-高清
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226042/index.m3u8
#EXTINF:-1,电影2
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225771/index.m3u8
#EXTINF:-1,电影3
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225772/index.m3u8
#EXTINF:-1,电影4
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225773/index.m3u8
#EXTINF:-1,CCTV1
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225556/index.m3u8
#EXTINF:-1,山东卫视(FD)
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221225992/index.m3u8
#EXTINF:-1,TianJin Satellite TV
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226048/index.m3u8
#EXTINF:-1,Liaoning Satellite TV
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226049/index.m3u8
#EXTINF:-1,BóngĐá_BóngChuyền 1-HD (xem theo giờ VN – 1h)
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888891/224/3221226019/index.m3u8
#EXTINF:-1,BóngĐá_BóngChuyền 6-HD (xem theo giờ VN – 1h)
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888891/224/3221226031/index.m3u8
#EXTINF:-1,BóngĐá_BóngChuyền 7-HD (xem theo giờ VN – 1h)
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888891/224/3221226040/index.m3u8
#EXTINF:-1,BóngĐá_BóngChuyền 8-HD (xem theo giờ VN – 1h)
http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888891/224/3221226042/index.m3u8

Tagged with 

Leave a Reply