China IPTV

#EXTM3U
#EXTINF:-1,XJTV 2
http://playback-livehyuwxjtv122qn.sobeycache.com/sobeylive/xjtv2.m3u8
#EXTINF:-1,XJTV 4
http://playback-livehyuwxjtv122qn.sobeycache.com/sobeylive/xjtv4.m3u8
#EXTINF:-1,XJTV 5
http://playback-livehyuwxjtv122qn.sobeycache.com/sobeylive/xjtv5.m3u8
#EXTINF:-1,XJTV 7
http://playback-livehyuwxjtv122qn.sobeycache.com/sobeylive/xjtv7.m3u8
#EXTINF:-1,XJTV 9
http://playback-livehyuwxjtv122qn.sobeycache.com/sobeylive/xjtv9.m3u8
#EXTINF:-1,XJTV 10
http://playback-livehyuwxjtv122qn.sobeycache.com/sobeylive/xjtv10.m3u8
#EXTINF:-1,XJTV 11
http://playback-livehyuwxjtv122qn.sobeycache.com/sobeylive/xjtv11.m3u8

Tagged with 

Leave a Reply